verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Lapjeskat 31 in Kapelle

Dit item is verlopen op 13-08-2020.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 01-07-2020
Soort bekendmaking: Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure)
Toelichting:

Besluit van 24 juni 2020 om de beslistermijn te verlengen van de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning en het maken van een uitweg op het perceel Lapjeskat 31 in Kapelle

Volgens de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen een verlenging bezwaar maken. Het bezwaar moet binnen zes weken na de dag waarop het besluit aan de aanvrager is verzonden, schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 79 te 4420 AC Kapelle. Het indienen van een digitaal bezwaarschrift is ook mogelijk. Dit kan via https://www.kapelle.nl/home/producten-en-diensten_44018/product/bezwaar-maken_83.html. Het indienen van een bezwaarschrift per e-mail is niet mogelijk.

Wij wijzen u er op dat een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft ten aanzien van een besluit. Indien gedurende de bezwarentermijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant (Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda) wordt een besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Voor het verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.