verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Biezelingsestraat 79 in Kapelle

Dit item is verlopen op 14-11-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 02-10-2019
Soort bekendmaking: Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure)
Toelichting:

Besluit van 27 september 2019 om de beslistermijn te verlengen van de aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een schuur tot woning op het perceel Biezelingsestraat 79 in Kapelle

Volgens de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen een verlenging bezwaar maken. Het bezwaar moet binnen zes weken na de dag waarop het besluit aan de aanvrager is verzonden, schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 79 te 4420 AC Kapelle. Het indienen van een digitaal bezwaarschrift is ook mogelijk. Dit kan via https://www.kapelle.nl/home/producten-en-diensten_44018/product/bezwaar-maken_83.html. Het indienen van een bezwaarschrift per e-mail is niet mogelijk.

Wij wijzen u er op dat een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft ten aanzien van een besluit. Indien gedurende de bezwarentermijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant (Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda) wordt een besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Voor het verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.