Publicatie voornemen en besluiten ambtshalve opneming van gegevens in de Basisregistratie personen (BRP)

Dit item is verlopen op 25-11-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 17-01-2019
Soort bekendmaking: Overig
Verzenddatum: 23-01-2019

Uit onderzoek van de gemeente Kapelle is gebleken dat de onderstaande perso(o)n(en) naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar zij in de Basisregistratie personen (BRP) zijn geregistreerd.

Het adresonderzoek heeft tot op heden geen resultaat opgeleverd.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen de bijhouding van de persoonslijst(en) van perso(o)n(en) op te schorten. Dit betekent dat zij daardoor niet meer als ingezetene van de gemeente Kapelle staan ingeschreven. Zij zijn niet meer bereikbaar voor overheidsinstanties. Dit kan onder andere gevolgen hebben voor uitkeringen, aanvragen rijbewijs en reisdocumenten, subsidies, toeslagen enz.

Naam en voorletters:                                                                                 Datum voornemen:

Middelkoop, M. A.                                                                                        16-01-2019

Blokzijl, T. J. M.                                                                                            16-01-2019

Packolet, Z.P.J.                                                                                            16-01-2019

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht worden bovengenoemde perso(o)n(en) in de gelegenheid gesteld om informatie te geven over hun feitelijke verblijfplaats. De termijn voor het naar voren brengen van de zienswijze is vier (4) weken en vangt aan één (1) dag na de datum van deze publicatie. Dit kan schriftelijk of mondeling gebeuren. Uw brief kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Kapelle, afdeling Burgerzaken, Postbus 79, 4420 AC Kapelle. Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw zienswijze mondeling toe te lichten, verzoeken wij u van tevoren telefonisch een afspraak te maken via telefoonnummer: 14 0113.

Na vier weken wordt over het voornemen een definitief besluit genomen. Het formele besluit tot uitschrijving zal tevens op deze wijze worden gepubliceerd.