Kennisgeving start m.e.r.-procedure windparken gemeente Kapelle

Dit item is verlopen op 05-12-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 23-10-2019
Soort bekendmaking: Overig

Burgemeester en wethouders maken op grond van de Wet milieubeheer bekend dat het concept van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor drie initiatieven voor windenergie in de gemeente Kapelle met ingang van 23 oktober 2019 tot en met 4 december 2019 ter inzage ligt.

Aanleiding

In 2003 is het windpark Willem Annapolder gerealiseerd met 10 turbines. Eigenaar Zeeuwind is voornemens om dit bestaande windpark te her ontwikkelen. Er komen dan minder turbines te staan. Daarnaast is er een initiatief voor een nieuw windpark van 2 molens aan de oostkant van de Willem Annapolder. Dit initiatief, genaamd Landmanslust, wordt ontwikkeld door Windforce-11. Tot slot is er een initiatief van E-Connection om de 2 bestaande turbines nabij Schore te vernieuwen. De nieuwe turbines worden hoger dan de bestaande en wekken meer stroom op.

Voor alle drie de initiatieven worden ruimtelijke procedures voorbereid. Als eerste stap in de voorbereiding daarop, worden de milieueffecten die de initiatieven hebben op de omgeving onderzocht.

Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD)

In de NRD is op hoofdlijnen beschreven voor welke activiteit het Milieu Effect Rapport (MER) wordt opgesteld. Er staat in wat er onderzocht gaat worden, op welke manier en tot welk detailniveau.

Plan-MER en Project-MER

Hoewel het om drie verschillende initiatieven gaat, zijn de windturbines wel gezamenlijk zichtbaar vanuit de omgeving en is een integrale beoordeling wenselijk. De drie initiatiefnemers en de gemeente kiezen er daarom voor om één gezamenlijk plan-m.e.r procedure te doorlopen. In deze procedure worden de drie plangebieden beschreven en de effecten zowel afzonderlijk als in samenhang beoordeeld.

Voor windpark Willem Annapolder geldt dat het nieuwe windpark een gezamenlijk opgesteld vermogen van meer dan 15 MW heeft. Vanwege dit vermogen is er sprake een (project)m.e.r.-beoordelingsplicht. Er is door de initiatiefnemer echter voor gekozen om de stap van een vormvrije milieubeoordeling over te slaan en direct een volledig project-MER. op te stellen. Voor de twee andere windparken geldt die verplichting niet, omdat ze ieder afzonderlijk onder de genoemde drempelwaarde blijven. In de NRD wordt dit nader toegelicht.

Ter inzage

De concept NRD ligt met ingang van 23 oktober 2019 tot en met 4 december 2019, gedurende zes weken ter inzage. U kunt deze raadplegen op het gemeentehuis, Kerkplein 1 te Kapelle. Digitaal is het document te raadplegen op www.kapelle.nl/windpark

Zienswijzen

Binnen de termijn van zes weken kan een ieder zijn / haar mening geven over wat er onderzocht moet worden in het MER, door een zienswijze te geven op het concept van de NRD. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan de gemeente Kapelle, Postbus 79, 4420 AC te Kapelle. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0113. Voor burgers bestaat er ook de mogelijkheid om digitaal een zienswijze in te dienen. Kijk hiervoor op www.kapelle.nl/zienswijze. U dient dan wel over een DigiD te beschikken. Het indienen van een zienswijze per e-mail is niet mogelijk.

Wat gebeurt er na de terinzagelegging?

Na de terinzage periode wordt, met inachtneming van de zienswijzen, de NRD vastgesteld door de gemeente Kapelle. Daarna kan het milieueffectrapport (MER) worden opgesteld. Ook zal er op enig moment een start worden gemaakt met de ruimtelijke procedures voor de drie initiatieven. Het definitieve MER wordt gelijktijdig ter inzage gelegd met het ontwerpbestemmingsplan voor het windpark Willem Annapolder. In paragraaf 1.3 van de NRD wordt de procedure nader toegelicht.