Bekendmaking vastgesteld wijzigingsplan Spaartweg 3 in Kapelle en gecoördineerd besluit omgevingsvergunning

Dit item is verlopen op 21-11-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 09-10-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Kapelle maken de volgende besluiten bekend:

1.         Het vastgestelde wijzigingsplan Spaartweg 3 in Kapelle

2.         De Omgevingsvergunning, voor de (her)bouw van een woning aan de Spaartweg 3 in Kapelle

Plangebied

Het plangebied omvat (een gedeelte van) de kadastrale percelen gemeente Kapelle, sectie P, de nummers 480 en 481 gelegen aan de Spaartweg 3 in Kapelle.

Hoofdlijnen van het plan

De bestaande woning aan de Spaartweg 3 wordt geheel vernieuwd. De nieuwe woning is meer noordelijk op het perceel gelegen. Om dit mogelijk te maken is het bouwvlak met de bestemming Wonen verplaatst.

Coördinatieregeling

De gelijktijdige publicatie van het vastgestelde wijzigingsplan en de Omgevingsvergunning gebeurt op grond van de coördinatieregeling van de Wet ruimtelijke ordening. De genoemde besluiten zijn gecoördineerd behandeld en voorbereid. Van 1 augustus 2019 tot en met 11 september 2019 hebben ontwerpen van de besluiten terinzage gelegen, waarbij de gelegenheid bestond voor een ieder om een zienswijze in te dienen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

Het plan inzien

U kunt het wijzigingsplan en de Omgevingsvergunning inzien op het gemeentehuis, Kerkplein 1 te Kapelle. Het wijzigingsplan is tevens in pdf-versie te raadplegen op de gemeentelijke website www.kapelle.nl. Een volledig digitale versie van het wijzigingsplan met identificatiecode NL.IMRO.0678.buitengebiedWZ004-VAST is te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

Belanghebbenden die tijdig een zienswijze kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze kenbaar te maken, kunnen beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De beroepstermijn bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd.

Beroep kan worden ingesteld door binnen de beroepstermijn een gemotiveerd, gedagtekend en ondertekend beroepschrift in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het besluit treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn. Een ingesteld beroep schorst de inwerkingtreding van het besluit niet. Wel is het gedurende de beroepstermijn mogelijk de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak schriftelijk te verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen tegen het besluit. Indien een dergelijk verzoek is gedaan, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Kapelle, 9 oktober 2019

Burgemeester en wethouders van Kapelle,