Bekendmaking ontwerpbestemmingsplannen windparken Kapelle (Buitengebied 5e herziening en Buitengebied 6e herziening) en gecoördineerde ontwerpbesluiten omgevingsvergunning

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 02-07-2020
Soort bekendmaking: Ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide voorbereidingsprocedure)

Een ontwerp van een beschikking ligt ter inzage in het gemeentehuis, Kerkplein 1 te Kapelle, bij het Servicecentrum Kapelle.

Binnen de termijn die vermeld staat achter de ontwerpvergunning kan een ieder gedurende zes weken schriftelijk of mondeling zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking inbrengen bij burgemeester en wethouders, Postbus 79, 4420 AC Kapelle. Voor het mondeling inbrengen van een zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via het algemene telefoonnummer 14 0113. Het inbrengen van zienswijzen per e-mail is niet mogelijk.

Burgemeester en wethouders van Kapelle maken ingevolge artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van donderdag 9 juli 2020 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt:

  • een ontwerp van het bestemmingsplan ‘windpark Willem Annapolder’ (Buitengebied 5e herziening).
  • een ontwerp van het bestemmingsplan ‘windpark Landmanslust’ (Buitengebied 6e herziening).
  • een ontwerp van de omgevingsvergunning voor de activiteiten bouw en milieu, ten behoeve van het bouwen van vier windmolens in windpark Willem Annapolder.
  • een ontwerp van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouw, ten behoeve van het bouwen van twee windmolens in windpark Landmanslust.

Plangebied

Het plangebied van windpark Willem Annapolder is het gebied ten westen van het bestaande glastuinbouwbedrijf. Het gebied wordt omsloten door de ’s-Gravenpolderse Oudedijk, Hooidijk, Populierendijk en de Weg langs de Zeedijk. In dit gebied is nu al een windpark met 10 windmolens. De bestaande molens worden verwijderd met de bouw van de nieuwe molens.

Het plangebied van windpark Landmanslust is het gebied aan de oostkant van het bestaande glastuinbouwbedrijf, gelegen tussen de Langeweg en de Weg langs de Zeedijk.

Hoofdlijnen van de bestemmingsplannen

Het bestemmingsplan windpark Willem Annapolder regelt de vervanging van de 10 bestaande windmolens voor 4 nieuwe windmolens. De nieuwe molens zijn hoger dan de bestaande molens. Ze krijgen een tiphoogte (hoogste punt van de rechtopstaande rotor) van 180 meter.

Het bestemmingsplan Landmanslust regelt de bouw van 2 nieuwe windmolens op deze locatie. Ook deze molens krijgen een tiphoogte van 180 meter.

Coördinatieregeling

Met de gelijktijdige terinzagelegging van de ontwerpbestemmingsplannen en de ontwerp omgevingsvergunningen wordt toepassing gegeven aan de coördinatieregeling van paragraaf 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening. Hiermee is het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De bovengenoemde besluiten worden als gevolg hiervan gecoördineerd behandeld en voorbereid. De gemeenteraad is het bevoegde gezag voor het vaststellen van de bestemmingsplannen en het college van Burgemeester en wethouders is het bevoegde gezag voor de omgevingsvergunningen.

De plannen inzien

U kunt de ontwerpbestemmingsplannen en de ontwerp omgevingsvergunningen inzien op het gemeentehuis, Kerkplein 1 in Kapelle. Deze stukken zijn tevens in pdf-versie te raadplegen op de gemeentelijke website www.kapelle.nl. De digitale versies van de ontwerpbestemmingsplannen zijn te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt de plannen vinden via de volgende codes:

NL.IMRO.0678.buitengebiedHZ005-OW01

NL.IMRO.0678.buitengebiedHZ006-OW01

Reageren

Een ieder kan gedurende bovengenoemde termijn van zes weken een (gemotiveerde) zienswijze indienen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan de gemeente Kapelle, Postbus 79, 4420 AC Kapelle. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 14 0113. Voor burgers bestaat er ook de mogelijkheid om digitaal een zienswijze in te dienen. Kijk hiervoor op www.kapelle.nl. U dient dan wel over een DigiD te beschikken. Maak daarbij wel zo duidelijk mogelijk kenbaar tegen welk ontwerpbesluit uw zienswijze zich richt (bestemmingsplan of vergunning). Het indienen van een zienswijze per e-mail is niet mogelijk. Voor zover de zienswijze zich richt op het ontwerpbestemmingsplan, zal deze ter behandeling worden voorgelegd aan de gemeenteraad bij het voorstel over vaststelling van het bestemmingsplan. Het besluit op de omgevingsvergunning zal genomen worden door het college van Burgemeester en wethouders.

Kapelle, 8 juli 2020
Burgemeester en wethouders van Kapelle.