Aanwijzingsbesluit toezichthouders

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 01-05-2020
Soort bekendmaking: Aanwijzingsbesluit

Aanwijzingsbesluit toezichthouders m.b.t. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Wet veiligheidsregio's, Woningwet, de daarop gebaseerde AMvB's, het Vuurwerkbesluit en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Kapelle.

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Kapelle; overwegende dat het college van burgemeester en wethouders en/of de burgemeester van de gemeente krachtens de Wabo, Wet veiligheidsregio's, Woningwet, de daarop gebaseerde AMvB's, het Vuurwerkbesluit en de APV bevoegd zijn tot het verrichten van werkzaamheden in het kader van toezicht en handhaving binnen het gemeentelijk grondgebied;

dat die werkzaamheden in beginsel worden uitgevoerd door bij de gemeente in dienst zijnde functionarissen;

dat de Zeeuwse gemeenten hierbij samenwerken met de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland (VRZ);

dat het uit het oogpunt van een maximaal effectieve en efficiente bedrijfsvoering gewenst is, dat in plaats van gemeentelijke functionarissen een aantal specifiek daartoe aangewezen functionarissen van VRZ de werkzaamheden in het kader van het toezicht uitvoeren, binnen het kader van de hierover tussen de gemeente Kapelle en VRZ gemaakte afspraken;

dat het gewenst is dat de betreffende daartoe aangewezen functionarissen van VRZ in het beheersgebied van de Zeeuwse gemeenten door de gemeenten worden aangewezen als toezichthouders voor de betreffende wetgeving;

gelet op de Wet veiligheidsregio's, Wet gemeenschappelijke regelingen, Algemene wet bestuursrecht, Wabo, Woningwet, de daarop gebaseerde AMvB's, het Vuurwerkbesluit en de APV;

besluiten:

de daartoe door VRZ aangewezen functionarissen van VRZ aan te wijzen als toezichthouders met betrekking tot de Wabo, Wet veiligheidsregio's, Woningwet, de daarop gebaseerde AMvB's, het Vuurwerkbesluit en de APV, binnen het kader van de hierover tussen de gemeente Kapelle en VRZ gemaakte afspraken, dit met ingang van de dag na de bekendmaking van dit besluit.