Dijkversterking Hansweert - Willem Annapolder

Het waterschap Scheldestromen heeft beoordeeld dat de dijk langs de Westerschelde, vanaf Hansweert tot aan de Willem Annapolder, niet meer aan de veiligheidsnormen voldoet. Daarom is er een plan gemaakt om de dijk over een lengte van ruim 5 kilometer te versterken.

Voor dit project zijn de volgende ontwerpbesluiten voorbereid:

  1. Een ontwerpprojectplan conform artikel 5.4 van de Waterwet door het waterschap Scheldestromen;
  2. Twee ontwerpbestemmingsplannen van de gemeente Kapelle en de gemeente Reimerswaal;
  3. Een ontwerpvergunning Wet natuurbescherming door Gedeputeerde Staten van Zeeland;
  4. Een milieueffectrapport door het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen ter onderbouwing van de hiervoor genoemde plannen.

Vanaf donderdag 8 juli 2021 liggen de ontwerpbesluiten ter inzage. De papieren stukken kunt u raadplegen op het gemeentehuis van Kapelle.

Via de website van de provincie Zeeland zijn de documenten ook digitaal te raadplegen, kijk hiervoor op https://www.zeeland.nl/publicaties-en-bekendmakingen/nu-ter-inzage. De bestemmingsplannen zijn te raadplegen via de website https://www.ruimtelijkeplannen.nl.

De officiële bekendmaking waarin ook staat hoe u kunt reageren op de ontwerpbesluiten vindt u hier. 

Het waterschap heeft een website waar meer inhoudelijke informatie over het project is te lezen https://www.scheldestromen.nl/hansweert