Dijkversterking Hansweert - Willem Annapolder

Het waterschap Scheldestromen heeft beoordeeld dat de dijk langs de Westerschelde, vanaf Hansweert tot aan de Willem Annapolder, niet meer aan de veiligheidsnormen voldoet. Daarom is er een plan gemaakt om de dijk over een lengte van ruim 5 kilometer te versterken.

Voor dit project moeten verschillende besluiten worden genomen door verschillende overheden.

  • Het waterschap Scheldestromen is de initiatiefnemer van het project. Het bestuur van het waterschap moet het projectplan Waterwet vaststellen. Dit besluit regelt hoe de dijk feitelijk versterkt gaat worden. Hoe hoog, hoe breed, met welke materialen enz.
  • De provincie Zeeland gaat over de vergunning die nodig is volgens de Wet Natuurbescherming. Dit besluit regelt dat er goed met de natuurbelangen wordt omgegaan in het project.
  • Het project ligt binnen het grondgebied van de gemeenten Reimerswaal en Kapelle. Deze twee gemeenten moeten een nieuw bestemmingsplan vaststellen, ieder voor het eigen grondgebied. De nieuwe bestemmingsplannen zijn nodig om de dijkversterking planologisch en juridisch goed te regelen.

Van 8 juli 2021 tot en met 18 augustus 2021 hebben de ontwerpbesluiten ter inzage gelegen en kon iedereen een zienswijze hierop indienen. Er zijn tien zienswijzen ontvangen en beoordeeld. De zienswijzen zijn samengevat en beantwoord in een nota van antwoord. Op enkele onderdelen zijn de ontwerpbesluiten aangepast. Soms naar aanleiding van een zienswijze. Maar er zijn ook enkele aanpassingen vanuit het project zelf doorgevoerd vanwege nieuwe inzichten.

De nota van antwoord wordt, samen met de aangepaste documenten, begin 2022 aangeboden aan de verschillende overheden. Die nemen de definitieve besluiten. Als alle overheden het definitieve besluit hebben genomen, worden deze gezamenlijk gepubliceerd. De planning is dat dit medio april 2022 is. De publicatie van de definitieve besluiten gaat op dezelfde manier als die van de ontwerpbesluiten.

Voor de vergaderingen van de gemeenteraad van Kapelle, kunt u https://kapelle.notubiz.nl raadplegen. Bij de oordeelsvormende raadsvergadering van 25 januari 2022 en de besluitvormende raadsvergadering van 22 februari 2022 vindt u de stukken van het bestemmingsplan voor het grondgebied van de gemeente Kapelle.

Publicatie

Publicatie Dijkversterking Hansweert - 30 maart 2022 | Gemeente Kapelle

Het waterschap heeft een website waar meer inhoudelijke informatie over het project is te lezen https://www.scheldestromen.nl/hansweert