Burenruzies

Burenruzies gaan vaak over verbouwplannen, overlast van geluid of stank en de plaatsing van een schuur, hek of heg. De irritaties beginnen meestal met een kleinigheid. Zoals harde muziek, blaffende honden of bouwmaterialen op de stoep. Zeker nu mensen meer thuis zijn door het coronavirus, kan dit extra spanning opleveren met de buren.

Een goed gesprek is vaak de oplossing


Vaak wordt direct de gemeente gebeld zonder de buren te spreken. Ervaring leert dat een goed gesprek meestal genoeg is om conflicten op te lossen of te voorkomen. Maar wat is de rol van de gemeente in zo’n geval eigenlijk?

Gescheiden beoordelingstraject

De bezwaren van buren gaan, bij een verleende vergunning, vaak over de vrees voor aantasting van het woon- en leefklimaat en de eigendomssituatie. Door het gebonden wettelijke kader (van art. 44 Woningwet) mag het bestuur, bij het nemen van het besluit over de bouwvergunning, hiermee geen rekening houden. In Nederland hebben we namelijk gescheiden beoordelingstrajecten bij bouwaanvragen. Privaatrechtelijke belemmeringen (nadelen voor inwoners) spelen geen rol bij de verlening van een vergunning. Geschillen over erf(af)scheidingen, aanplant, gezamenlijk eigendom, uitzicht en dergelijke zijn privaatrechtelijke aangelegenheden (zaken tussen inwoners). Hiermee kan en mag de gemeente zich niet bemoeien.

Advies vragen


We worden regelmatig gebeld over privaatrechtelijke aangelegenheden. We proberen dan om mee te denken en een advies te geven. Voor uitgebreider advies kunt u contact opnemen met het Juridisch Loket via www.juridischloket.nl of 0900 – 8020. Er is een vestiging in Middelburg.

Buurtbemiddeling bij overlast

Buurtbemiddeling helpt om overlast tussen bewoners onderling te verminderen of op te lossen. De bemiddelaars helpen buurtbewoners om er samen uit te komen, om ruzies te voorkomen of te beëindigen. Buurtbemiddelaars zijn vrijwilligers en bieden handvatten en ondersteuning bij woonoverlast. Ze lossen geen problemen op, maar begeleiden en ondersteunen ruziënde partijen om ze ‘rond de tafel’ te krijgen. En ze zelf een oplossing te laten bedenken waar beide partijen achter staan. De bemiddelaars kunnen goed luisteren, zijn onpartijdig en geven geen oordeel. Ze hebben geheimhoudingsplicht en worden steeds bijgeschoold.

Buurtbemiddeling De Bevelanden


Uit ervaring blijkt dat driekwart van de burenruzies via buurtbemiddeling tot een oplossing komen. Buurtbemiddeling De Bevelanden is een gezamenlijk initiatief van de vijf Bevelandse gemeenten, Beveland Wonen, de politie en SMWO. De buurtbemiddelaars zijn vrijwilligers met verschillende achtergronden en leeftijden. SMWO regelt Buurtbemiddeling De Bevelanden. Ervaart u overlast en wilt u hierbij hulp van Buurtbemiddeling De Bevelanden? Meld u dan aan via de website www.smwo.nl of neem contact op via 0113 – 27 71 11.