Volksgezondheid

Wat betekent de Wet publieke gezondheid voor de gemeente?

Gemeentelijk gezondheidsbeleid wordt aan de hand van de Wet publieke gezondheid (Wpg) uitgevoerd. Alle gemeenten in Nederland hebben volgens de Wpg de taak de gezondheid van hun inwoners te bewaken, te beschermen en te bevorderen. De GGD Zeeland voert in opdracht van de Zeeuwse gemeenten de taken, die in deze wet beschreven staan, uit. De taken op het gebied van jeugdgezondheidszorg en infectieziektebestrijding zijn in de Wpg duidelijk omschreven en laten weinig ruimte voor eigen beleid.

Wat kan de gemeente zelf bepalen?

Het rijk stelt enige regels voor deze taken, bijvoorbeeld het elke vier jaar opstellen van een Gezondheidsnota. Dit dient te gebeuren aan de hand van landelijke en lokale cijfers over de gezondheidstoestand van burgers en de uitkomsten van uitgevoerd beleid. Gemeenten hebben bij de invulling ruimte voor eigen keuzes, op grond van de lokale situatie.

Een regionale Gezondheidsnota

Vanaf 2003 zijn gemeenten wettelijk verplicht eens per vier jaar in een nota gezondheidsbeleid het beleid rondom volksgezondheid vast te leggen. Vooruitlopend op deze wetswijziging hebben de zeven Oosterscheldegemeenten (Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen) in 1998 al afspraken gemaakt omtrent een gezamenlijke nota gezondheidsbeleid. Volksgezondheid is immers een onderwerp dat niet stopt bij de gemeentegrenzen en voor veel voorzieningen op het gebied van volksgezondheid zijn met name de kleinere gemeenten afhankelijk van de grote gemeenten. Doel van het regionaal gezondheidsbeleid is het op peil houden of verbeteren van de gezondheidssituatie van de inwoners. Mensen zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het eigen gedrag en daarmee ook voor hoe gezond men leeft. Gemeenten kunnen echter wel stimuleren dat mensen gezonde keuzes maken.

Speerpunten gezondheidsbeleid

De gemeente Kapelle heeft drie belangrijke speerpunten op het gebied van gezondheid: preventie genotmiddelen (alcohol, roken en drugs), preventie overgewicht (hier werken we veel samen met Bewegend Kapelle) en preventie psychische en psychosociale problematiek (bijvoorbeeld eenzaamheid en depressie maar ook pesten en weerbaarheid hebben hiermee te maken). Het accent ligt op bewegen. Bewegen ter voorkoming van overgewicht en diabetes, maar ook om geestelijk gezond en weerbaar te zijn.

GGD Zeeland heeft haar visie op publieke gezondheid vastgelegd in een animatiefilmpje. Bekijk het hier: http://youtu.be/5izJn2uMq6c. Zie ook www.ggdzeeland.nl.

Contactgegevens

Kerkplein 1
4421 AA Kapelle

Postbus 79
4420 AC Kapelle

Binnenland: 14 0113 (info)
Buitenland:  +31 113 33 31 10
F 0113 - 34 17 91
E gemeente@kapelle.nl

Milieuklachtenlijn

T 0118 41 23 23
E milieumeldpunt@rud-zeeland.nl

Overige klachten en/of meldingen

T 14 0113
E servicecentrum@kapelle.nl

Telefonisch contact

Maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur.

Openingstijden Servicecentrum Kapelle
Maandag 09.00 - 12.00 uur
Dinsdag 09.00 - 12.00 uur
Woensdag 09.00 - 16.00 uur
Donderdag 09.00 - 12.00 uur
17.00 - 20.00 uur
(geen aangifte  geboorte, huwelijk en overlijden)
Vrijdag 09.00 - 12.00 uur