Beleid

Wilt u weten wat het beleid van de gemeenteĀ Kapelle is op het gebied van bouwen en wonen? Of wilt u in meer brede zin weten welk beleid de gemeente op ruimtelijk en (sociaal)economisch gebied voert? De gemeente heeft diverse beleidsdocumenten vastgesteld die hierop ingaan. Deze treft u op deze pagina aan.

 • Archeologie

  Op 20 december 2011 heeft de gemeenteraad van Kapelle de ‘beleidsnota archeologie gemeente Kapelle’ vastgesteld. De aanleiding van deze beleidsnota is de invoering van de Wet op de archeologische monumentenzorg (opgenomen in de Monumentenwet 1988).

  Lees verder
 • Geurbeleid

  Op 12 februari 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kapelle 'Beleidsregels geur gemeente Kapelle' vastgesteld. De beleidsregels hebben betrekking op nadere invulling van de geurnormen die in omgevingsvergunningen worden opgenomen.

  Lees verder
 • Handhaving permanente bewoning Oesterbaai

  Recreatiepark de Oesterbaai maakte tot voor kort deel uit van het bestemmingsplan Stormezandepolder 1988. Het recreatieplan is in de jaren ’90 van de vorige eeuw ontwikkeld. Een aantal recreatiewoningen is in de loop der jaren in gebruik genomen voor permanente bewoning. Op 4 mei 2004 heeft de gemeente Kapelle beleid vastgesteld, op basis waarvan gedoogbeschikkingen zijn verleend voor permanente bewoning.

  Lees verder
 • Huisvesting arbeidsmigranten

  Uit oogpunt van een goede volkshuisvesting is het gewenst om huisvestingsvoorzieningen voor arbeidsmigranten mogelijk te maken. In het vastgestelde beleid wordt aangegeven welke voorzieningen in welke gebieden mogelijk zijn, voor een deel nadat hiervoor een planologische procedure is doorlopen. Het gaat hierbij om beleidsregels als bedoeld in artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht.

  Lees verder
 • Structuurvisie 2012-2030

  In de Structuurvisie worden, voor het hele grondgebied van de gemeente Kapelle, afwegingen gemaakt voor het toekomstig ruimtelijk beleid. Er worden keuzes gemaakt over de gewenste ruimtelijke ontwikkeling op de lange termijn, 2020 met een doorzicht naar 2030, en de daarvoor noodzakelijke maatregelen op korte termijn. Het is een richtinggevend document waarin voor overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers duidelijk wordt welk ruimtelijk beleid de gemeente nastreeft.

  Lees verder
 • Werkwijze ruimtelijke procedures

  Op 14 februari 2012 heeft de gemeenteraad van Kapelle vastgesteld hoe zij wil omgaan met het voeren van ruimtelijke procedures voor bouwplannen. Het gaat hierbij om bouwplannen die niet passen binnen het geldende bestemmingsplan en waarvoor geen omgevingsvergunning kan worden verleend waarbij, op grond van het Besluit omgevingsrecht, wordt afgeweken van het bestemmingsplan. Het doel is om procedures zorgvuldig maar niet langer dan noodzakelijk te doorlopen. Om dit doel te bereiken heeft de raad het volgende besloten:

  Lees verder

Contactgegevens

Kerkplein 1
4421 AA Kapelle

Postbus 79
4420 AC Kapelle

Binnenland: 14 0113 (info)
Buitenland:  +31 113 33 31 10
F 0113 - 34 17 91
E gemeente@kapelle.nl

Milieuklachtenlijn

T 0118 41 23 23
E milieumeldpunt@rud-zeeland.nl

Overige klachten en/of meldingen

T 14 0113
E servicecentrum@kapelle.nl

Telefonisch contact

Maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur.

Openingstijden Servicecentrum Kapelle
Maandag 09.00 - 12.00 uur
Dinsdag 09.00 - 12.00 uur
Woensdag 09.00 - 16.00 uur
Donderdag 09.00 - 12.00 uur
17.00 - 20.00 uur
(geen aangifte  geboorte, huwelijk en overlijden)
Vrijdag 09.00 - 12.00 uur